Scholen, tandwielen met teksten

Scholen

Binnen domein F - 'Oriëntatie op studie en beroep' zijn scholen vrij om invulling te geven aan het LOB onderwijs. De VO-raad, LAKS, NVS-NVL en VvSL hebben de kwaliteitsagenda LOB opgesteld waarin de aspecten beschreven worden die als basis dienen voor goed LOB onderwijs. Het uitgangspunt is dat een leerling zich bewust is van zijn talenten en interesses, zicht heeft op beroepen en (vervolg)opleidingen en wat het arbeidsperspectief van beroepen is.

Bewustwording van talenten en interesses gaat verder dan het eenmalig afnemen van een test. Zelfbewustwording is vooral voor jongeren een proces waar ze begeleiding bij nodig hebben. Ze moeten leren wat zelfreflectie is, wat het betekent om feedback te krijgen en te geven, welke invloed persoonlijke normen en waarden hebben en wat hun intrinsieke motivatie is. Wanneer dit leerproces al in de brugklas begint en door middel van een loopbaandossier wordt vastgelegd, kan de ontwikkeling gevolgd worden die de leerling in de schooljaren heeft doorgemaakt.

Hier sta ik nu, is een lessencyclus die gericht is op het vergroten van het zelfbewustzijn en de eigen loopbaanverantwoordelijkheid. Het zijn tien lessen die elk jaar gegeven worden door de mentor tijdens de mentorlessen in het kader van LOB. De lessen richten zich onder andere op persoonsvorming (manier van communicatie, samenwerking, omgaan met problemen), interesses, zelfreflectie en normen en waarden.

Naast de lessen in de klas wordt er ook een beroep gedaan op ouderbetrokkenheid door bijvoorbeeld 360 graden feedback en gesprekken over de loopbaan van de ouders/verzorgers.

De lessen zijn gedifferentieerd naar leerjaar en onderwijsniveau (vmbo, havo en vwo) en worden digitaal aangeleverd en via e-learning ondersteund. Hierbij wordt concreet aangegeven wat het lesdoel, de lesopbouw, aandachtspunten, benodigdheden en het huiswerk zijn. Ook wordt er een PowerPoint Presentatie aangeleverd die tijdens de les gebruikt kan worden. De lessen kunnen door de mentoren eventueel naar eigen inzicht ingevuld worden en indien nodig snel aangepast worden aan maatschappelijke omstandigheden en actualiteiten. Het is ook mogelijk om een training te volgen over de methode.

Hier sta ik nu draagt bij aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat binnen de klas. De leerlingen horen van anderen hoe zij in het leven staan, ze werken samen met klasgenoten en hierdoor ontstaat begrip en respect voor anderen. De mentor zal ook meer inzicht hebben in en betrokken raken bij de leerlingen en problemen eerder kunnen signaleren.

Het loopbaandossier dat de leerlingen opbouwen wordt naast de output van de lessen Hier sta ik nu, ook gevuld met alle andere activiteiten op het gebied van LOB zoals bijvoorbeeld gesprekken met de decaan, bezoeken aan scholen, meeloopdagen en stages.
Het loopbaandossier kan opgeslagen worden binnen het LAS of door de leerling zelf.

Bezoekadres
Contact

Bezoekadres:
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven

0165-505388
e-mail: info@hierstaiknu.nl

Social media