Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemeen
1.1. Hier sta ik nu is een lesmethode voor LOB onderwijs in het voortgezet onderwijs die zich richt op de persoonsvorming van leerlingen.

1.2. Hier sta ik nu is eigendom van Buro Léas welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 720.387.64.

Artikel 2: definities
Opdrachtnemer: Buro Léas of degene die namens deze de overeenkomst van opdracht uitvoert.

Opdrachtgever: De school of de natuurlijke persoon waar de overeenkomst tot opdracht mee wordt afgesloten.

Offerte: Een aanbod van opdrachtnemer aan opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht.

Overeenkomst: Alle afspraken met betrekking tot de levering van een bepaalde dienst gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 3: toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen.

3.2. De opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tijdig vooraf informeren over wijzigingen van de voorwaarden en de datum van ingang van die wijzigingen en zal de gewijzigde voorwaarden bekendmaken via de website.

Artikel 4: offerte en totstandkoming van de overeenkomst
4.1. Een offerte van opdrachtnemer is vrijblijvend en is een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht (in de zin van artikel 7: 400 BW) en vervalt na 30 dagen. Een offerte is gebaseerd op de beschikbare informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De overeenkomst komt tot stand nadat de offerte door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend of is geaccepteerd per email.

4.2. De onder 4.1. tot stand gekomen overeenkomst is in fiscale zin te duiden als de “overeenkomst van opdracht/geen werkgeversgezag” conform de modelovereenkomst met nummer 9015550000- 06-02,  zoals gepubliceerd op de website van de belastingdienst http://www.belastingsdienst.nl.

Artikel 5: vertrouwelijkheid/geheimhouding
5.1. Voor zover opdrachtnemer vertrouwelijke informatie van opdrachtgever in het kader van een overeenkomst tot opdracht heeft ontvangen, zal opdrachtnemer die informatie enkel gebruiken in het kader van haar dienstverlening aan opdrachtgever en ten aanzien van derden geheimhouding ter zake die informatie betrachten. Dit is alleen anders als een wettelijke- of beroepsplicht openbaarmaking van die informatie noodzakelijk maakt.

Artikel 6: uitvoering van de overeenkomst
6.1. Opdrachtgever verstekt opdrachtnemer de noodzakelijke informatie ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.2. Opnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst c.q. in de offerte duidelijkheid over de aard en omvang van de werkzaamheden alsmede de daarmee gemoeide kosten

6.3. De uitvoering van de overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer spant zich naar beste weten en op deskundige wijze in om de gewenste resultaten te bereiken, garanties over te bereiken resultaten kunnen gezien het karakter van de overeenkomst niet gegarandeerd worden.

Artikel 7: intellectuele eigendom
7.1. Materialen en teksten die opdrachtnemer in het kader van lessen, testen en trainingen  verstrekt zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de deelnemers van een training. Verdere openbaarmaking of gebruik van die materialen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 8: tarieven en kosten/betalingsvoorwaarden
8.1. In de offerte is duidelijk omschreven welke kosten met de te leveren dienst gemoeid zijn. Dit kan een uurtarief of een trajecttarief zijn. Deze bedragen zijn exclusief reiskosten. Reiskosten bedragen € 0,19 per kilometer. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden vooraf gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

8.2. Als er niets anders tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is overeengekomen dienen facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer betaald te zijn.

8.3. Bij te late betaling van de factuur is opdrachtgever zonder nadere berichtgeving in verzuim en mag opdrachtnemer de wettelijke rente in rekening brengen. Kosten van invordering zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: beëindiging van de werkzaamheden
9.1. Bij betalingsachterstand en in andere gevallen dat de  opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt mag opdrachtnemer de overeenkomt direct beëindigingen.

Artikel 10: annuleringsregeling
10.1. Annulering of voortijdige beëindiging van een verleende opdracht wordt door de opdrachtgever altijd schriftelijk onder opgave van redenen aan de opdrachtnemer meegedeeld.

10.2. Bij annulering of voortijdige beëindiging door opdrachtgever van een opdracht tot advisering/begeleiding worden alle door opdrachtnemer bestede uren en kosten in rekening gebracht die tot op dat moment aan de opdracht zijn besteed.

Artikel 11: klachten
11.1. Indien door de opdrachtgever tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht worden geconstateerd dienen die binnen 14 dagen na ontdekking van die tekortkomingen schriftelijk (of per email) en met toelichting aan de opdrachtnemer te worden gemeld.

11.2. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht door opdrachtnemer neemt deze contact met opdrachtnemer op  met het doel samen tot een voor opdrachtnemer passende oplossing te komen.

Artikel 12: overmacht
12.1. Indien opdrachtnemer door overmacht (bijvoorbeeld ziekte, overlijden of andere familieomstandigheden) niet aan zijn verplichtingen jegens de ander kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

12.2. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden. In geval van overmacht heeft de andere partij geen recht op schadevergoeding.

12.3. Partijen zullen elkaar zo spoedig en gedetailleerd mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen zodat een praktische oplossing overeengekomen kan worden. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het desgewenst inschakelen van een vervangend trainer/adviseur of het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening op een in overleg te bepalen andere datum.

Artikel 13: aansprakelijkheid opdrachtnemer
13.1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de foutieve interpretatie van inhoud of uitvoering van verleend advies, begeleiding of training.

13.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever en derden waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door opdrachtnemer en behoudens het geval een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen niet is toegestaan (art. 7:463 BW).

13.3. Mocht vaststaan dat opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst te kort is geschoten en voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de contractsom.

Artikel 14: geschillen en toepasselijk recht
14.1. Op alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten zullen aan de bevoegde rechtelijke instantie worden voorgelegd.

Bezoekadres
Contact

Bezoekadres:
Pastoor van Breugelstraat 45
4744 AA Bosschenhoofd

0165-505388
e-mail: info@hierstaiknu.nl

Social media