Privacy Statement

Hier sta ik nu is eigendom van Buro Léas.
Buro Léas hecht veel waarde aan het beschermen van je privacy, (persoons)gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt worden en met welk doel. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die geleverd worden en op het gebruik van de website.

Buro Léas doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In elk geval wordt voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:
- persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- er wordt om je uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- je rechten omtrent je persoonsgegevens worden gerespecteerd.

Persoonsgegevensverwerking
Buro Léas verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat je voor het eerst contact met ons hebt gelegd. Deze persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van de dienstverlening en het informeren over wijzigingen van diensten en producten. Alleen die informatie wordt gevraagd, die nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.
Je geeft hiervoor toestemming door:
- ondertekening van de overeenkomst;
- het invullen van het contactformulier op de website.

Verstrekking aan derden
Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Alleen in het geval je schriftelijk toestemming zullen persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Veiligheid van persoonsgegevens
Buro Léas zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van je persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden bewaard in een veilige en gecontroleerde omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Website
Wanneer je een verzoek om informatie doet via het contactformulier, dan wordt er gevraagd naar je voor- en achternaam, je bedrijfsnaam, indien van toepassing en enkele aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van je verzoek. Je hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kun je doen door een verzoek naar info@buroleas.nl te sturen. Buro Léas zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Daarnaast worden gegevens gebruikt die iets zeggen over het gebruik van deze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen deze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiervoor worden je IP-adres en domeinnaam geregistreerd. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, wordt ook bijgehouden met welk type browser je de website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Buro Léas. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Buro Léas maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de helpfunctie van je browser. Je kunt per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Buro Léas heeft hier geen invloed op.

De privacy van de bezoekers aan de website wordt gerespecteerd en de informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor inzage in welke persoonsgegevens er van jou worden verwerkt. Wanneer je van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Buro Léas zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen (binnen 4 weken) of je gemotiveerd toelichten waarom je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens en je hebt het gevoel dat dit niet correct wordt opgelost door Buro Léas, dan kun je altijd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigen van het Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Buro Léas zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Door deze verklaring regelmatig te raadplegen blijf je ervan op de hoogte hoe Buro Léas jouw informatie beschermt.

Toepasselijk recht
Op deze website en dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit Privacy Statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact op.

Bezoekadres
Contact

Bezoekadres:
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven

0165-505388
e-mail: info@hierstaiknu.nl

Social media